วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เส้นทางอาชีพราชการ

อาชีพ "รับราชการ" เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก เพราะระบบราชการเป็น  ฟันเฟืองที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผล นำพาประเทศชาติและสังคมไปสู่ความเจริญและสงบสุข สามารถยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างสง่าผ่าเผย

หลักการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ  ดำเนินการโดยยึดหลัก ดังนี้

  • ความเป็นธรรมและความเสมอภาคในโอกาสแก่บุคคลผู้มีคุณสมบัติอย่างเท่าเทียมกัน
  • ความได้มาตรฐานด้านเทคนิคและวิธีการเพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ แลtคุณลักษณะเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
  • บุคคลมีโอกาสเลือกงาน และหน่วยงานมีโอกาสเลือกบุคคล


คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับราชการ

โดยทั่วไปแล้วผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน นอกจากจะมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แล้ว ยังจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งด้วย 

วิธีการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ

การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งระดับบรรจุนั้น อาจดำเนินการด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้

  • การสอบแข่งขัน ซึ่งอาจรับสมัครจากบุคคลทั่วไป หรือรับสมัครเฉพาะผู้ผ่าน การกลั่นกรองเบื้องต้นแล้ว
  • การคัดเลือกบรรจุ ดำเนินการในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน เช่น กรณีคุณวุฒิที่หาผู้สำเร็จการศึกษาได้ยาก หรือ ได้รับทุนรัฐบาล เป็นต้น


วิธีการดำเนินการสรรหาที่กล่าวถึงนั้น ก.พ. อาจเป็นผู้ดำเนินการเอง หรือมอบหมายให้ส่วนราชการใดเป็นผู้ดำเนินการแทนก็ได้

หน่วยงานดำเนินการ

สำนักงาน ก.พ.
  • จะดำเนินการสอบแข่งขันฯ เฉพาะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ผู้ที่ได้รับวุฒิระดับ ต่ำกว่าปริญญาตรี  วุฒิปริญญาตรี และวุฒิปริญญาโท ทุกสาขา (ยกเว้น สาขาวิชาที่ ก.พ. กำหนดให้เข้ารับราชการโดยคัดเลือกบรรจุ) โดยจะประกาศรายละเอียดการรับสมัครให้ทราบ ทาง internet ใน website ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://job.ocsc.go.th  ต่อไป
  • สำหรับวุฒิปริญญาเอก และวุฒิอื่น ๆ ที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นวุฒิคัดเลือก เช่น แพทย์ เภสัช ฯลฯ นั้น สำนักงาน ก.พ. จะเป็นศูนย์รวมรับแจ้งความจำนงของผู้สนใจจะเข้ารับราชการ ผ่านเว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th  หัวข้อ “ฝากประวัติ” 

ส่วนราชการ
  • เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เมื่อมีตำแหน่งว่าง
  • เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จากผู้ได้รับปริญญาเอก และวุฒิอื่น ๆ ที่ ก.พ. กำหนดเป็นวุฒิคัดเลือก โดยจะประกาศรับสมัครทั่วไป และระบบจะส่ง e-mail ให้แก่บุคคลที่สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์  http://job.ocsc.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น