วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

หัวข้อ แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน
- แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ17 ตุลาคม 2554 02:51

    อยากได้แนวข้อสอบต้องทำยังไงเหรอ

    ตอบนำออก
  2. คัดลอกแต่ละบรรทัด แล้วค้นหาใน Google ครับ เพราะผมยังไม่ได้รวบรวมไว้ ณ ที่นี้ครับ ต้องขออภัยด้วยครับ

    ตอบนำออก