Home » , » กพ คืออะไร

กพ คืออะไร

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. คือ คณะกรรมการที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ   ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2471  โดยมีชื่อเรียกในขณะนั้นว่า "ก.ร.พ."  หรือ  "คณะกรรมการรักษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น