วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สำนักงาน ก.พ. ประกาศสถานที่สอบ ศูนย์สอบต่าง ๆ ดังนี้
ข้อมูลผู้สมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2555
  • 1. กรณีที่ผู้สมัครได้มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือคำนำหน้านามหลังจากที่ได้สมัครไปแล้ว ในวันสอบ ขอให้นำสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือคำนำหน้านาม ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบด้วย
  • 2. ผู้เข้าสอบต้องนำ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป ที่เขียนชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวสอบ และเลขประจำตัวประชาชน ข้างหลังรูปมามอบให้หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
  • 3. ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าว จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ โดยเด็ดขาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น